Tuesday, September 20, 2011

sleeping with Kajsa

Here are some photos that Sara took of me 
when I was sleeping next to Kajsa.